Giới thiệu khoa

Khoa Nông nghiệp, được hình thành và phát triển gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ Sinh học, Khoa học Cây trồng và Công nghệ Thực phẩm. Chương trình đào tạo được thiết kế theo theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, nội dung giảng dạy được xây dựng theo nhu cầu của xã hội, lấy người học làm trung tâm.
giới thiệu khoa